Zpracování osobních údajů

Přikládáme velký význam ochraně Vašich osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu. Přečtěte si, prosím, naše zásady pro nakládání s osobními údaji. Naším cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.
I. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů.
Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany Krmiva Andy, IČ 08994226, DIČ. CZ 7555115590, se sídlem Břenkova 19, 700 30 Ostrava-Zábřeh (dále jako "prodávající“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany prodávajícího.
II. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
Pro účely uzavření kupní smlouvy a vyřízení Vaší objednávky zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa), kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo), název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel).
Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy zpracováváme údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa), údaje o Vašich nákupních zvycích a využívání našich služeb (např. datum, cena a název nakoupených výrobků, vč. související komunikace s Vámi).
Osobní údaje získáváme především přímo od Vás (zejména při uzavírání smlouvy a v průběhu smluvního vztahu) a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek (viz. sekce cookies).
III. Právní základ zpracování vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní).
Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti analýzou a zlepšováním našich služeb).
S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou adresu a využíváním personalizovaného marketingu a remarketingu. Svůj souhlas s tímto využitím Vaších osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na email prodávajícího nebo v patičce reklamního emailu.
IV. Komu poskytujeme vaše osobní údaje.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména dopravcům, zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou smluv a Vámi uplatňovaných nároků na plnění nebo kteří tisknou a doručují písemnosti.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout společnosti Heureka.cz a Seznam.cz, v rámci ověřování spokojenosti zákazníka, zasláním dotazníku na Váš email.
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy (např. oznámení finančním úřadům v případech stanovených zákonem, policii v rámci šetření trestné činnosti apod.).
V. Jaká jsou vaše práva?
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany prodávajícího.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud již nejsou dále potřebné pro další zpracování, nebo jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování, nebo jste oprávněně namítali jejich zpracování, nebo byly zpracovány nezákonně, nebo musejí být vymazány podle právních předpisů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost. Nebo, zpracování je protizákonné, nebo je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků, nebo namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely přímého marketingu ,nebo pro účely našich oprávněných zájmů.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
VI. Jak chráníme vaše osobní údaje?
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
Zpracování osobních údajů probíhá v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte prodávajícího telefonicky, elektronicky na e-mail, nebo písemně na výše uvedené adrese prodávajícího.
To Top