Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Andrea Sikorová, IČ 08994226, DIČ. CZ7555115590, se sídlem Břenkova 19, 700 30 Ostrava-Zábřeh jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“). Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ní jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a dokumenty „Způsoby dopravy, Ochrana osobních údajů a Cookies“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží.
II. Sdělení před uzavřením smlouvy
Uvedené ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny od Kupujícího před převzetím zboží. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
III. Doručování zboží
Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 72 hodin (pracovní dny) od potvrzení objednávky. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, odešle prodávající kupujícímu elektronicky ihned po převzetí zboží na emailovou adresu uvedenou v objednávce, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem. Bližší informace o způsobech doručení, naleznete zde.
IV. Úhrada zboží
Kupující může zboží uhradit formou dobírky, bankovním převodem, nebo v hotovosti při osobním převzetí zboží na provozovně. Bližší informace o způsobech platby, naleznete zde.
V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, a kupujícímu tak prodávajícímu potvrdí bez zbytečného odkladu v elektronické podobě jeho přijetí. Kupující by měl zboží vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.Pokud jste mu zboží již nezaslali nebo nepředali společně s vaším vyjádřením, jste povinni mu jej do 14 dnů na své vlastní náklady vrátit. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Andrea Sikorová, Proskovická 55, 700 30 Ostrava. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než kupující zboží předá. V případě odstoupení od smlouvy kupujícím, který uplatnil poštovné zdarma, vznikne nárok pro prodávajícího na úhradu poštovného zejména při snížení celkové částky v objednávce kde již nárok na dopravu zdarma zaniká. Následně prodávající doúčtuje poštovné v dobropisu dle aktuálního ceníku uvedeného ve způsobech dopravy.
VI. Nepřevzetí zásilky
Nepřevzetí zásilky není považováno za odstoupení od kupní smlouvy a vzniká prodávajícímu tím škoda. Nevyzvednutí zásilky je dle občanského zákoníku jednoznačně porušením kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118. Vrátí-li se nepřevzatá zásilka zpět, prodávající má právo požadovat úhradu nákladů spojených s expedicí zásilky. To znamená, že kupující je povinen zaplatit náklady na poštovné tam i zpět, poplatku za dobírku a úhradu balného, které je účtováno dle velikosti zásilky.
VII. Práva a povinností z vadného plnění
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, nebo v době použitelnosti uvedené v detailu produktu. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.
VIII. Reklamace zboží
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Detailní informace o způsobu reklamace zboží, vyřízení reklamace a možnostech reklamace řeší reklamační řád, který naleznete zde.
IX. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracovává, zda údaje zpracovává na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používá, komu je může předávat a jaká má kupující v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde. Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, prodávající pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies, které naleznete zde.
X. Řešení sporů
Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.
XI. Závěrečná ustanovení
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 24.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách prodávajícího.
To Top