Není skladem
0 ks na skladě
Kód
116215

Roboran pro plazy s BETAGLUKANY 100g

Akční cena 158,00 Kč Cena 162,00 Kč
Charakteristika: Obsahuje také vysoce kvalitní, biologicky aktivní...
Charakteristika: Obsahuje také vysoce kvalitní, biologicky aktivní betaglukany. Doplnìní vitamínù, minerálù a aminokyselin pro plazy je nutné pro jejich správný vývoj a zdravotní stav. Plazi, chovaní v terarijních podmínkách, nemají na rozdíl od volnì žijících zvíøat tak pestrý zdroj potravy. Následkem toho dochází k nutriènímu deficitu. Roboran pro plazy s betaglukany je komplexní pøípravek, zdroj vitamínù, minerálù a aminokyselin dokonale vyvážený pro potøeby plazù žijících v terarijních podmínkách. UNIVIT s.r.o., Na vlèinci 16/3, 779 00 Olomouc, tel.: +420 585 547 124 univit@univit.cz, www.univit.cz Balení: 100 g Betaglukany jsou známé hlavnì díky svému imunostimulaènímu a antioxidaènímu efektu. Stimulují bílé krvinky (makrofágy, ), produkují antimikrobiální látky a tím také posilují obranný systém organismu. Zlepšují zdravotní stav zvíøat s onkologickým onemocnìním. Pøíznivý vliv na imunitní systém je podstatný zejména v rámci podpùrné terapie infekèních onemocnìní a alergií. Preventivnì je obzvláštì vhodné podávat betaglukany v období, které vyvolává vyšší úroveò stresu u zvíøat, napø. období pøipouštìní, svlékání, zmìny prostøedí. Betaglukany také pomáhají udržovat stabilní hladinu cukru v krvi a krevní tlak. V neposlední øadì byly vìdeckými studiemi u zvíøat, kterým byly dlouhodobì podávány betaglukany, prokázány nižší hodnoty LDL ("zlý cholesterol!). Pøípravek obsahuje dostatek vápníku pro dosažení optimální hladiny v organizmu plaza. fagocyty Dávkování a zpùsob použití í pøíjmu krmiva a celkovým objemem pøijatého krmiva, Roboran podávat: - hadi - 1 x mìsíènì - vodní želvy - 1 x týdnì - ještìøi, suchozemské želvy - 2 x týdnì - mláïata a gravidní samice - s každým druhým pøíjmem potravy Jemnì poprášit celkové množství krmiva. Doporuèené množství
To Top